Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Szanowni Państwo,

Firma Krakbau S. A. dążąc  do ciągłego realizowania obowiązków wynikających z przepisów ochrony danych osobowych (tj. przepisów RODO), chce spełnić wszystkie obowiązki informacyjne o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z wyznaczonym przez nas specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (za pomocą e-maila: rodo@krakbau.com.pl).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj.
w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa,
 2. Od podmiotu, który zawarł z KRAKBAU S.A., umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z KRAKBAU S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

KRAKBAU S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Hamernia 50,
KRS: 0000064672, NIP: 677-004-49-24, numer REGON: 003-871-267,
tel.: +48 12 623 34 60, e-mail: biuro@krakbau.com.pl

Jakie dane przetwarzamy?

KRAKBAU S.A., przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe;
 2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;
 4. Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług KRAKBAU S.A. (np. o usługach KRAKBAU S.A., z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z KRAKBAU S.A.,
 3. W celu wykonania umowy zawartej z KRAKBAU S.A., na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KRAKBAU S.A., np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. W celach marketingowych produktów i usług KRAKBAU S.A.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z KRAKBAU S.A., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z KRAKBAU S.A.,
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na KRAKBAU S.A. (np. wystawienie faktury),
 3. Prawnie uzasadniony interes KRAKBAU S.A. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z KRAKBAU S.A. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. Wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi KRAKBAU S.A. współpracuje („Partnerzy KRAKBAU S.A.”). Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystamy z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od KRAKBAU S.A., dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną KRAKBAU S.A.
w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez KRAKBAU S.A. jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z KRAKBAU S.A. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić KRAKBAU S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec KRAKBAU S.A. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z KRAKBAU S.A., na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez KRAKBAU S.A.?

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Krakbau S.A. mają Państwo możliwość złożenia skargi do:

 • wyznaczonego przez nas specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych (e-mail: rodo@krakbau.com.pl)
 • właściwego organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

KRAKBAU S.A.jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.